Thursday 30 March 2023

0 Demi Masa

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Demi masa.

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Surah Al-Asr, 1-3


Dalam suatu riwayat: "Maka kami diperintahkan mengqadak puasa, tidak diperintahkan mengqadak solat". Hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasaai.

Hadis Sunan Abu-Daud Jilid 1. Hadis Nombor 0256


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Monday 27 March 2023

0 Doa Yang Sebenar

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Surah Al-Baqara, 185


Daripada Ibn Umar RA berkata, bahawa Nabi SAW apabila hendak berbuka, Baginda SAW membaca (doa):

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahabazh zhomau wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Alah."

Maksudnya: “Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkam pahala insyaAllah”. 

Riwayat Abu Daud (2357)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Friday 24 March 2023

0 Yang Membalas

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Surah Al-Baqara, 184


Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap amal Ibnu Adam itu akan dilipatkan- pahalanya- : Satu kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali yang semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Subhaanah berfirman: Kecuali puasa. Karena puasa itu untuk-Ku, maka Aku sendirilah yang akan membalasnya".

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 3823


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 22 March 2023

0 UntukNya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Surah Al-Baqara, 183


Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap amal-kebajikan Bani Adam (baca: manusia) itu dilipat gandakan. Perbuatan baik -dilipatkan dengan 10 (sepuluh) kelipatannya, sampai 700 (tujuh ratus) ganda, sampai -beberapa kali lipat yang dikehendaki Allah. Allah berkata: "Kecuali puasa. Sebab puasa adalah untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan "keperluan biologinya dan makanannya kerana Aku. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan: (1). Kegembiraan ketika berbuka, (2). Kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Dan sungguh berubahnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih baik bagi Allah daripada bau/aroma misik -minyak wangi-".

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1638.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Monday 20 March 2023

0 Menjawab Soalan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.

Surah Ibrahim, 27


Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar; mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; mewartakan kepada kami Syu'bah, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sa'ad bin 'Ubaidab, dan AlBarra-bin 'Azib, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh". Al-Barra berkata: "Ayat ini turun perihal adzab kubur. Penghuni kubur akan ditanya: Siapakah Rab (Tuhan)mu?" Maka- -orang beriman tersebut- menjawab: "Tuhanku adalah Allah, dan Nabiku adalah Muhammad". Dan itulah -maksud- firman Allah pada surat ke 14 ayat 27, yang ertinya: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akherat.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 4269.


```-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.```


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Thursday 16 March 2023

0 Iman ?

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.” 

Surah An-Nisa, 137


Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Imam itu mempunyai tujuh puluh cabang lebib; seutama-utamanya iman ialah mengucapkan kalimat 'Laa ilaaha illallah', dan serendah-rendahnya ialah menyingkirkan aral dari suatu jalan. Adapun rasa malu adalah salah satu cabang dari iman."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 5. Hadis Nombor 4849

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 14 March 2023

0 Telah Kami Lalaikan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Surah Al-Kahf, 28


Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. berdiri ketika Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar menurunkan ayat yang ertinya: "Dan berilah peringatan kepada kaum keluarga engkau terdekat!" Lalu beliau bersabda: "Hai kaum Quraisy! (atau perkataan yang serupa dengan itu), Tebuslah dirimu! Saya tiada dapat menolongmu barang sedikit pun dari seksa Tuhan. Hai Bani Abdi Manaf! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun. Hai Abbas anak Abdul Muthalib! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan. "Hai Safiah, bibi Rasulullah! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad! Mintalah kepada saya harta dan saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan!"

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1261.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Saturday 11 March 2023

0 Lelaki & Perempuan Yang Beruntung

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


... laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Surah Al-Ahzab, 35


Abu Abdullah Muhammad bin Abu Tsalaj Al-Bagdadi, teman Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah bin Hathib memberitahukan kepada kami, dari Abdillah bin Dinar, dari Ibnu Umar berkata :"Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu memperbanyak perkataan tanpa ingat kepada Allah, kerana sesungguhnya, banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah itu mengeraskan hati dan sesungguhnya orang yang paling dijauhi oleh Allah adalah hati yang keras".

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 2523.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 7 March 2023

0 Kalimat Terindah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Surah Al-Baqara, 152


Menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Musayyab bahawa Asu Hurairah mengkhabarkannya, bahawasanya Rasulullah saw. bersabda: "Saya diperintahkan supaya memerangi orang-orang, hingga mereka mahu mengucapkan kaliamat Tauhid "Laa illaaha illallah". Barang siapa telah mahu mengucapkan kalimah Tauhid tersebut, bererti ia lelah menyelamatkan jiwa dan hartanya dari pedangku, terkecuali dengan hak Islam sedangkan hisabnya terserah pada Allah."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2955


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Saturday 4 March 2023

0 Walau Ketika Berdiri Duduk Dan Baring

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.

Surah An-Nisa, 103


Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. sabdanya: "Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai para malaikat yang bertugas keliling mencari-cari majlis zikir. Bila mereka telah menemukannya, lalu mereka duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sedang zikir, memanggil teman-temannya, berkerumun mengitari orang-orang yang sedang zikir itu dengan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi ruangan antara mereka dengan langit dunia. Apabila majlis telah bubar, para malaikat naik kembali ke langit. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, - padahal Allah Maha Tahu perbuatan mereka - "Kalian datang dari mana?" Jawab mereka, "Kami baru kembali memeriksa hamba-hamba-Mu di bumi. Mereka tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan memohon kepada-Mu." Tanya: "Apa yang dimohon mereka kepadaKu?" Jawab : "Mereka memohon syurga kepada-Mu." Tanya: "Pernahkah mereka menampak syurga-Ku?" Jawab : "Tidak'" Firman Allah, "Apalagi kalau mereka menampak syurgaKu!" Kata para malaikat, "Mereka juga memohon kebebasan." Tanya: "Mohon bebas dari apa?" Jawab: "Mohon bebas dari neraka." Tanya: "Pernahkah mereka menampak nerakaKu?" Jawab: "Tidak." Firman Allah Ta'ala: "Apalagi kalau mereka nampak nerakaKu!" Kata para malaikat: "Mereka juga memohon ampun kepadaMu." Jawab: "Aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta membebaskan mereka dari apa yang mereka takuti." Kemudian para malaikat berkata: "Di antara mereka terdapat seorang hamba yang penuh dosa. Dia lalu di majlis itu lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir." Firman Allah: "Orang itu pun Kuampuni, begitu pula setiap orang yang terlibat dalam majlis zikir itu tidak ada yang celaka."

Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2311.


-Pelihara solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

https://t.me/dakwahakhir

Wednesday 1 March 2023

0 Lazimkan MengingatiNya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Surah Al-Ahzab, 41


Daripada Abu al-Darda’ RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

“Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu akan sebaik-baik amalan? Kata Makki: Ia adalah sebaik-baik penyucian di sisi Tuhan kamu dan yang mengangkat darjat kamu dengan begitu tinggi. Dan ia lebih baik daripada kamu memberikan emas dan duit. Ia juga jauh lebih baik daripada kamu apabila berhadapan dengan musuh kamu dengan kamu memancung leher-leher mereka dan mereka memancung lehermu. Para sahabat berkata: Apakah perkara itu (kami ingin mengetahuinya) wahai Rasulullah! Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Zikir kepada Allah Azza Wa Jalla.”

Riwayat Ahmad (27102) Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai sanad hadith ini adalah sahih


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates