Friday 29 December 2023

0 Harus Bayar

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah al-Baqarah: 282

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar).


Hadith riwayat Muslim: (1886)

Diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia).


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirWednesday 20 December 2023

0 Hanya Dua Boleh Bersyukur

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Luqman, 14:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.


Hadis Sunan At-Termizi Jilid 3. Hadis Nombor 1722.

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Syukbah dai Habib bin Abi Tsabit dari Abil-Abbas dari Abdillah bin Amr, dia berkata: "Seseorang datang kepada Rasulullah saw minta izin untuk ikut berjihad, lalu beliau bersabda: "Apakah kamu mempunyai kedua orang tua? Dia berkata: "Ya" beliau bersabda: "Pada keduanya, berjuanglah". Dalam bab ini terdapat hadis dari Ibnu Abbas. Hadis ini adalah hasan sahih. Abul-Abbas adalah penyair, orang buta, serta orang dari Mekah, namanya adalah Assaib bin Farrukh.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirFriday 15 December 2023

0 Ikhlas Itu Tinggi

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Ankaboot, 2:
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 3. Hadis Nombor 2435.
Mewartakan kepada kami Abu Kuraib; mewartakan kepada kami Risydin bin Sa'ad dan 'Abdurrahman bin Al-Muharibiy dan Abu Usamah dan Ja'far bin 'Aun, dari Ibnu An'um, dia Abu Kuraib berkata: Mewartakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Ibnu An'um, dari 'Imran bin 'Abdu Al-Ma'afiriy, dari 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya- hutang itu akan sentiasa diminta pembayarannya dari orang yang berhutang jika dia mati pada hari kiamat. Kecuali orang yang berhutang kerana tiga hal: Seseorang yang lemah kekuatannya dalam jihad fii sabilillah lalu dia berhutang untuk memperkuat dirinya dalam memerangi musuh Allah dan musuhnya; dan seseorang yang berada di samping orang muslim yang mati, sedangkan dia tidak mendapati sesuatu yang dapat dipakai untuk mengkafaninya dan menutupinya kecuali dengan hutang; dan seseorang yang takut kepada Allah atas dirinya kalau tetap membujang, lalu dia menikah kerana takut terhadap agamanya. Maka sesungguhnya Allah akan membayar hutang mereka itu pada hari kiamat". Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya 'Abdurrahman bin Ziyad bin An'um AsySyaibaniy, seorang Qadhi (hakim) dari Afrika, dia daif. Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa-iy serta yang lain melemahkannya.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Sunday 10 December 2023

0 Jangan Pernah LupakanNya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Israa, 80:
Dan pohonkanlah (wahai Muhammad, dengan berdoa): “Wahai Tuhanku! Masukkanlah aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah aku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia; dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku”

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 5. Hadis Nombor 4830.
Dari Ubaidullah ibnu Umair dari Abdullah ibnu Habasyi AlKhats'afi, ketika Rasulullah saw ditanya: "Amalan-amalan apa yang paling utama?" Jawab beliau: "Iman tanpa ada keraguan di dalamnya, kemudian jihad tanpa ada pengkhianatan di dalamnya, dan haji yang mabrur."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Sunday 3 December 2023

0 Sentiasalah Mendalami Ilmu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Mujadila, 11:
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 2785.
Maksudnya :Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid Al-'Atalli memberitahukan kepada kami, dari Abu Ja'far Ar Razi, dari Ar Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik berkata :"Rasulullah SAW bersabda :"Barang siapa keluar (dari rumahnya) untuk mencari ilmu, maka dia dalam jihad di jalan Allah sehingga ia kembali".Hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan sebahagian ahli hadis meriwayatkan hadis ini tapi tidak meriwayatkannya secara marfu'.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Monday 27 November 2023

0 Sentiasa Semak Niat

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Az-Zumar, 11-12:
-Katakanlah:“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepada-Nya dalam menjalankan agama.
-Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.”

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2999.
Dari Yahya ibnu Al Walid dari Ubadah ibnu Shamit ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang berjihad, sedang ia hanya ingin dapatkan sejumlah harta, maka baginya apa yang diniatkan itu."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Wednesday 22 November 2023

1 Yakini Dan Patuhi

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah An-Nisa, 59:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1293.
Dari Anas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. berangkat kepada peperangan Khandaq, dan kebetulan kaum Muhajirin dan Ansar sedang menggali tanah (membuat parit) di waktu pagi yang amat dingin. Mereka tidak memakai pekerja (kuli) untuk mengerjakannya. Setelah melihat mereka payah dan lapar, beliau bersabda: "Ya Allah! Sesungguhnya hidup yang sejati ialah hidup akhirat. Maka ampunilah kiranya orang Ansar dan orang yang hijrah!" Lalu mereka menjawab: "Kamilah orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad. Untuk berjihad selama hayat".

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Saturday 18 November 2023

0 Pergilah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


"Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui."
Surah At-Taubah, 41:

Dari Anas bin Malik radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:
“Tidak seorangpun yang masuk surga namun dia suka untuk kembali ke dunia padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian berperang lalu terbunuh hingga sepuluh kali karena dia melihat keistimewaan karamah (mati syahid).”
HR. Al-Bukhari no. 2817 dan Muslim no. 1877

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Thursday 16 November 2023

0 Taat Dan Patuh Hendaknya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Maeda, 23,24:
Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".
Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja".

Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 1851.
Dari Al Bara' r.a. katanya: "Sehubungan dengan turunnya ayat: "Tidak sama antara orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) dengan orang-orang yang turut berperang fi sabilillah: lalu Rasulullah saw. memerintahkan Zaid bin Tsabit supaya menuliskan ayat tersebut. Zaid membawa sepotong tulang, lalu menulis ayat tersebut pada tulang itu. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum mengadukan kesulitannya tidak dapat turut berperang kerana ia buta. Maka turunlah ayat: "Tidak sama antara orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad (berperang) fi sabilillah."(An Nisa', 4 : 95).

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Monday 13 November 2023

1 Pertahankanlah Warisan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anbiya, 105:
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.

Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 1834.
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang yang pergi berperang fi sabilillah (untuk menegakkan agama Allah) dengan firman-Nya, "Siapa yang pergi jihad (berperang atau berjuang) hanya semata-mata untuk menegakkan atau membela agamaKu, dan kerana iman denganKu, serta percaya kepada RasulKu, maka Aku menjamin bahawa Aku akan memasukkannya ke syurga, atau mengembalikannya pulang ke rumahnya membawa kemenangan, berupa pahala dan harta rampasan. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kuasa-Nya, tidak ada seorang pun yang terluka dalam perang fi sabilillah, melainkan dia akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan luka seperti semula. Warna darahnya merah, dan baunya harum seperti kasturi. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam kuasaNya, seandainya tidaklah akan menyulitkan bagi kaum muslimin, tidaklah aku sampai hati untuk membiarkan sebahagian mereka untuk tidak ikut berperang menegakkan agama Allah. Tetapi aku tidak beroleh kelapangan untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka tidak pula mempunyai kelapangan, padahal mereka merasa kecewa tidak ikut berperang bersama ku. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kuasaNya, sesungguhnya aku ingin sekali berperang fi sabilillah lalu aku mati, kemudian aku berperang lagi, lalu mati pula, kemudian aku berperang kembali lalu mati pula."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Friday 10 November 2023

0 Tauhid Dan Mengamalkan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Kahf, 110:
Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 1. Hadis Nombor 0141.
Dari 'Ala bin Abdirahman dari ayahnya dari Abi Hurairah bahawasanya pernah Rasulullah saw bersabda: "Mahukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat darjat kalian?, iaitu menyempurnakan wuduk di saat-saat yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu solat fardhu setelah mengerjakan solat fardhu. Yang sedemikian itu sama dengan pahalanya seorang yang siap-siap menghadapi di medan jihad."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir


Thursday 2 November 2023

0 Bersihkan Hati

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Ar-Room, 29:

Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.


Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0299.

Abdullah r.a. bercerita, katanya: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., " Apakah amal yang paling disukai Allah?" Jawab beliau, "Solat pada waktunya. 

" Tanya Abdullah' "Sesudah itu apa?" Jawab beliau, "Berbuat baik kepada ibu bapa."

Tanya Abdullah, "Sesudah itu apa?" Jawab Nabi saw., "Jihad (berjuang) di jalan Allah." Kata Abdullah,": Nabi saw. mengatakannya semua kepada ku. Dan kalau ku minta lagi, nescaya beliau akan menambahnya pula."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 31 October 2023

0 Sokonglah Semampu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anfal, 73:

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2991.

Dari Abu Abdur Rahman Al Hubuly dari Abu Sa'id Al Khudry ra. berkata: "Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Wahai Abu Said, siapa yang redha ber-Tuhan-kan Allah, dan menerima Islam sebagai agamanya , serta mengakui Muhammad sebagai Nabinya, maka telah wajib syurga baginya". Maka saya merasa hairan atas sabda beliau itu, dan saya katakan: "Ulangilah apa yang kau sampaikan padaku itu, wahai Rasulullah?" Maka beliau mengulanginya lagi, kemudian beliau menambahkan:"Dan amalan lain, yang dengan itu Allah akan mengangkat darjat seorang hamba di syurga setinggi seratus darjat, di mana jarak setiap dua darjat bagaikan jarak antara langit dan bumi". Tanya saya: "Amalan apakah itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau: "Berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSaturday 28 October 2023

0 Kekal Bersama Allah & Rasul

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah An-Nisa, 136:

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

 

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2984.

Dari Sa'id ibnu Musayyab ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu bagaikan seorang yang sedang berpuasa dan solat. Dan Allah memberi jaminan bagi seorang yang berjihad di jalan-Nya, bahawa Allah akan menggugurkannya di medan peperangan, lalu Dia akan langsung memasukkannya ke dalam syurga atau Allah akan mengembalikannya kepada keluarganya dengan selamat dan dengan membawa pahala dan ditambah harta rampasan perang."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 26 October 2023

0 Binalah Tauhid

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 208:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2957.

Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang mati sedang ia belum pernah berjihad, dan ia tidak pernah berkeinginan untuk berjihad, maka ia mati dengan salah satu sifat munafiq."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 22 October 2023

0 Kehendak Allah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Hajj, 78:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2994.

Dari Salim ibnu Abu Ja'd dari Sabrah ibnu Fakih berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya syaitan itu selalu berusaha merintangi jalan Adam. Pertama ia merintangi jalan Adam yang menuju kepada Islam; ia berkata: "Untuk apa kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu yang dulu serta agama nenek moyangmu. Tetapi Anak Adam itu tidak menghiraukannya dan ia tetap masuk Islam. Kemudian ia berusaha merintangi jalan anak Adam yang menuju kepada hijrah; ia berkata: "Untuk apa kamu berhijrah dan meninggalkan tanah airmu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah itu bagaikan kuda yang terikat." Tetapi anak Adam tidak menghiraukannya dan tetap berhijrah. Kemudian syaitan berusaha merintanginya di jalan yang menuju kepada jihad; kata syaitan; "Jihad itu hanyalah melelahkan jiwa dan menyia-nyiakan harta; jika kamu berjihad lalu kamu terbunuh, maka isterimu akan dinikahi orang lain dan hartamu akan dibagi." Tetapi anak Adam itu tidak menghiraukannya dan terus berjihad. Barang siapa yang berbuat demikian, maka Allah berhak memasukkannya di syurga. Dan barang siapa yang gugur di jalan Allah meskipun ia tenggelam atau terjatuh dari kenderaannya, maka Allah berhak memasukkannya di syurga."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 19 October 2023

0 Masanya Akan Tiba

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 190:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.


"Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sehingga Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, “Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia..”[17]

Riwayat al-Bukhari (2926) dan Muslim (2922)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 17 October 2023

0 KeranaMu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anfal, 60:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).


“Seorang A’rabi telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang perang kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang, dan orang yang berperang kerana mahu namanya dikenang, dan orang yang berperang kerana ingin diangkat kedudukannya. Siapakah antara mereka yang berperang pada jalan Allah? Jawab baginda: Siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimatullah (agama Allah), maka itulah fisabilillah.” 

(Sahih al-Bukhari, no. 3126)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Thursday 12 October 2023

0 Binalah Tauhid

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anaam, 111:

Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.


Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0543.

Abu Hurairah r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Hari kiamat belum akan terjadi sehingga telah dihapuskan ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa bumi, masa (waktu) terasa pendek, timbul berbagai macam bencana, banyak terjadi peristiwa yang menggemparkan seperti pembunuhan, dan wang berlimpah-limpah di sekitarmu."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 8 October 2023

0 Kikir Berniaga

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah As-Saff, 10:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2407.

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa, Rasulullah saw bersabda: "Perumpamaan orang bakhil dan orang dermawan itu bagaikan dua orang yang memakai baju besi. Baju itu terasa sesak oleh mereka, setiap orang dermawan itu ingin bersedekah, maka baju itu bertambah longgar hingga dapat menutupi seluruh tubuhnya, tetapi orang bakhil itu jika ingin bersedekah, maka baju itu semakin menyempit dan menyepitnya hingga kedua bahunya menjadi satu dengan lehernya, dan saya mendengar Rasulullah saw bersabda: ia berusaha melonggarkan bajunya, tetapi tidak dapat."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 5 October 2023

0 Jangan Sampai Terlepas Pandang

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 146:

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.


Nabi Muhammad bersabda: "Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah dia walaupun harus dengan merangkak di atas salju karena di sana ada khalifah Allah, al-Mahdi." 

(HR al-Hakim)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 3 October 2023

0 Ikuti Selepas Baginda

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Aal-e-Imran, 144:

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.


Daripada Abu Sa’id al-Khudri R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

Maksudnya: Al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan dia akan menguasai selama tujuh tahun.

Riwayat Abu Dawud (4285)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSaturday 30 September 2023

0 Waris

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Furqan, 20:

Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu maha Melihat.


Daripada Abdullah bin Mas’ud R.A beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

Sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah Dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut yang mana lelaki itu dari kalangan aku – atau dari ahli baitku – Namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama sebagaimana ia (bumi) dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman.

Riwayat Abu Dawud (4282)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 28 September 2023

0 Ikuti Beliau

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah al-Ahzab, 21 :

Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)


Contohi Akhlak Rasulullah SAW

(HR Muslim No : 2309) Status: Hadis Sahih.

Daripada Anas bin Malik RA berkata : Aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun, Demi Allah, Baginda SAW tidak pernah berkata kepadaku “ Uff ” dan tidak pernah berkata kepadaku kerana sesuatu : Kenapa awak buat begini ? Kenapa awak tidak buat begini ? 


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 26 September 2023

0 Sokonglah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah al-Anbiya, 107 :

"Kami tidak utus engkau (wahai Muhammad) melainkan

untuk membawa rahmat bagi semesta alam."


Daripada Abu Soleh RA, beliau berkata: “Adalah Nabi SAW (pada suatu hari) menyeru para sahabat: “Wahai sekalian manusia! (Ketahuilah) Bahawa sesungguhnya daku ini adalah rahmat yang dihadiahkan (oleh Allah SWT kepada seluruh alam).” 

(Hadith riwayat Ad-Darimi, No: 15, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, No: 98, beliau berkata: ” Hadith ini adalah sahih dengan mengikuti syarat-syarat yang telah digariskan oleh Imam al-Bukhari & Muslim).


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 24 September 2023

0 Kenapa Memikirkanya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Qamar, 17,22,32&40:

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?


Empat kali Allah SWT ulang, adakah kita memikirkanya ? 


Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas’ud RA, Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: “Al-Quran ini adalah hidangan Allah SWT. Oleh itu hadaplah hidangan Allah itu sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah (cahaya yang menjadi petunjuk), cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya, sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan, keajaibannya tiada henti, keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Bacalah kerana Allah, maka akan memberikan kamu ganjaran jikan kamu membacanya setiap satu huruf sepuluh ganjaran. Saya tidak katakan Alif Laam Miim sebagai satu huruf tetapi alif sepuluh dan laam sepuluh dan miim sepuluh.”

Riwayat al-Hakim dalam Mustadrak 

(1/555) dan Fadhail al-Quran oleh Ibn Kathir


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Wednesday 20 September 2023

0 Hakikatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Hud, 47:

Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi".


Hadis Sunan At-Termizi Jilid 3. Hadis Nombor 2002.

Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al-Amasy dari Abi Sufyan dari Jabir berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya syaitan benar-benar putus asa agar disembah oleh orang-orang ahli solat tetapi ia berusaha menyebarkan permusuhan di antara mereka." Dalam bab ini terdapat hadis dari Anas, Sulaiman bin Amr bin AIAhwash dari ayahnya. Hadis ini adalah hasan dan Abu Sufyan adalah Thalhah bin Nafi'.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 17 September 2023

0 Sujud Dan Merendah Diri

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 34:
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1423.
Mewartakan kepada kami ,Abdurrahman bin Ibrahim. mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim: mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Amr, Abu 'Amr Al-Auza'iy, dia berkata: Mewartakan kepadaku Al-Walid bin Hisyam Al-Mu'aitiy, mewartakan kepadanya Ma'dan bin Abu Thalhah Al-Ya'muriy, dia berkaia: "Wartakanlah kepadaku sebuah hadis, semoga Allah memberikanku manfaat dengannya." Dia melanjutkan. "Namun dia diam." Kemudian aku bertanya kembali seperti itu, namun dia tetap diam. Demikianlah sampai aku bertanya tiga kan. Akhirnya dia berkata kepadaku: "Bersujudlah kepada Allah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tiada seorang hamba yang bersujud sekali kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat dengan sujudnya itu satu derajat, dan menghapus daripadanya satu dosa." Ma'dan berkata: "Kemudian aku menemui Abud-Darda-, dan Aku menanyainya, lantas dia menjawab seperti itu juga."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Thursday 14 September 2023

0 Beginilah Cara Sebenar

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Ghafir, 60:

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".


Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1736.

Dari Jabir r.a., katanya: Nabi saw. telah mengajarkan kepada kami istikharah (memohon kepada Allah agar ditunjukkan pilihan yang benar ketika berada dalam keadaan ragu) dalam segala urusan, seperti mengajarkan sebuah surah dalam Al Quran. "Kalau seorang bermaksud mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia solat dua rakaat, selain yang fardu, kemudian berdoa: Ya Tuhan ku! Saya mohon diberi pilihan yang benar dengan pengetahuan-Mu, saya mohon diberi tenaga dengan kekuatan-Mu, dan saya memohon kurnia-Mu yang maha besar. Engkaulah yang berkuasa, saya tidak berkuasa. Engkaulah yang mengetahui, saya tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang ghaib (tidak kelihatan). Ya Tuhan ku! Kiranya Engkau mengetahui bahawa hal ini baik untuk saya dalam hal agama saya dan penghidupan saya dan pada akhirnya berakibat baik bagi saya, atau baik bagi saya untuk jangka pendek dan jangka panjang, maka jadikanlah saya sanggup mencapainya. Tetapi sekiranya Engkau mengetahui bahawa hal ini tidak baik bagi saya dalam soal agama saya dan penghidupan saya, dan pada akhirnya berakibat tidak baik bagi diri saya, atau tidak baik bagi saya untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, maka jauhkanlah saya dari hal itu dan jauhkanlah hak itu dari saya. Berilah saya kesanggupan untuk memperoleh kebaikan di mana pun juga adanya, kemudian jadikanlah saya rela gembira dengan hak itu." Kemudian ia menyebutkan hak apa yang dimaksudkannya itu.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 12 September 2023

0 Selayaknya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah An-Noor, 55:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.


Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0380.

Aswad r.a. bercerita: "Pada suatu kali kami berada dekat Aisyah r.a., lalu kami berbincangkan masalah menetapi solat berjemaah dan memuliakannya. Kata 'Aisyah, "Ketika Rasulullah saw. sedang solat keras menjelang akhir hayat beliau, waktu solat tiba dan orang pun telah azan; maka berkata beliau, "Suruhlah Abu Bakar supaya dia mengimami solat berjemaah dengan orang banyak." Dijawab orang, "Abu Bakar seorang penyedih hati. Kalaulah dia yang menggantikan anda, dia tidak akan sanggup solat menjadi imam bagi orang banyak." Rasulullah mengulangi perintahnya sampai tiga kali, tetapi orang itu mengulangi jawabnya pula hingga tiga kali. Akhirnya Rasulullah saw. bersabda: "Kamu semua (wanita) sahabat-sahabat Yusuf. Suruhlah Abu Bakar solat dengan orang banyak!" Abu Bakar datang, dia solat menjadi imam bagi orang banyak. Ketika Nabi merasa agak ringan penyakitnya, beliau datang ke masjid dengan dipapah oleh dua orang (Abbas dan Ali). Seolah-olah masih kelihatan olehku bagaimana Nabi mengheret kakinya kerana sakit. Dan Abu Bakar hendak undur ke belakang. Tetapi diisyaratkan oleh Nabi kepadanya supaya dia tetap di tempatnya. Kemudian beliau dipapah/didudukkan orang di dekat Abu Bakar."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Teguran nasihat

mencariygbenar@gmail.com

Saturday 9 September 2023

0 Inilah Kuncinya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Isra, Verse 44:
Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Dari Ibnu Abbas Radiallahu-Anhuma bahawa Rasulullah Sallallaahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Demi yang diriku ditangannya (kekuasaannya), jika sekiranya segala langit dan bumi dan siapa yang ada padanya dan apa-apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakkan di sebelah dacing dan kalimah Lailaha illallah di sebelah yang lain, maka dacing kalimah (Lailaha illAllah) itulah yang lebih berat”.
(Hadith riwayat Al-Imam At-Thabrani)

Surah Al-Ahzab, 56:
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Daripada Abu Hurairah RA, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda;
Maksudnya: “Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya setiap hari lebih daripada 70 kali”. [Riwayat al-Bukhari (6307)]

-أستغفرالله

Surah Al-Baqara, Verse 156:
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".

-إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

-Lazimkan, didiklah hati agar sentiasa mengingati Allah/berzikir.
Ketika resah gelisah perbanyakkan selawat
Ketika terbuat dosa @ terkenang dosa lampau perbanyakkan istigfar
Ketika hati terasa tenang perbanyakkan kalimah tauhid
Dan apabila di timpa musibah perbanyakkan innalillahiwainailairojiun

Syaitan boleh mengaku dirinya Allah
Tetapi dia tidak boleh mengaku dirinya Muhammad
Perbanyakkanlah zikir kalimah tauhid
Didalam hati dengan penuh keikhlasan
In sya Allah kita terpelihara

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

mohon subscribe link di bawah
& share agar lebih ramai mendapat dakwah akhir zaman
mencariygbenar@gmail.com
https://t.me/dakwahakhir

Friday 8 September 2023

0 Semailah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Ibrahim, Verse 24-25:
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit,
pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1472.
Dari Abu Hurairah r.a.: Ada orang bertanya: "Hai Rasulullah! Siapakah manusia yang termulia?" Beliau menjawab: "Yang paling bertaqwa kepada Allah (mematuhi perintahNya)". Mereka berkata: "Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepada tuan". Beliau bersabda: "Jika begitu, Yusuf Nabi Allah anak Nabi Allah dan anak kekasih Allah". Mereka berkata: "Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepada tuan". Beliau bersabda: "Kalau begitu, tentu kamu hendak menanyakan kepada saya tentang keperibadian orang Arab. Mereka yang baik pada masa jahiliah, mereka itulah yang lebih baik dalam zaman Islam, jika mereka mengerti".

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Monday 4 September 2023

0 Tali Yang Wajib Di Pegang

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Aal-e-Imran, 103:
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2267.
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Manusia itu seperti bahan galian emas dan perak. Mereka yang pilihan di zaman jahiliyah, pilihan juga di dalam Islam, selama mereka memahami ajaran Islam itu. Dan ruh (jiwa) adalah bagaikan parajurit yang aneka ragam. Bila saling mengenal bersatulah mereka, dan bila tidak saling mengenal, mereka berpecah belah."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 30 August 2023

0 Lalai

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 128:
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 3957.
Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan Muhammad bin Ash-Shabbah, mereka berdua mengatakan: Mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, mewartakan kepadaku ayahku, dari 'Umarah bin Hazm, dari 'Abdullah bin 'amr, bahawasanya Rasulullah saw. bersabda: "Bagaimana keadaanmu serta kiamat yang hampir saja tiba, yaitu orang-orang bagai diayak dalam ayakan zaman dan yang tinggal hanyalah orang-orang yang hina-bejat (moralnya). Janji dan amanat mereka kacau-balau, maka mereka berselisih. Dan mereka adalah seperti ini.". (Beliau masukkan jemari tangannya pada sebahagian lainnya), mereka berkata: "Bagaimana dengan keadaan kami, wahai Rasulullah, bila hal itu terjadi.". Nabi menjawab: "Kalian mengambil sesuatu yang kalian ketahui dan meninggalkan hal-hal yang kalian ingkari. Kalian mendatangi orangorang yang terbaik di antara kalian serta meninggalkan urusan orangorang kebanyakan di antara kamu".

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Sunday 27 August 2023

0 Berpegang Teguh

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Az-Zukhruf, 28:
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1559.
Dari Salman r.a., katanya: Zaman fitrah (tidak ada Rasul) antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad s.a.w. enam ratus tahun.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.

Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 23 August 2023

0 Sertailah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 3035.

Dan Ahdiil A'la ibnu 'Ady Al Bahrany dari Tsaubah (maula Rasulullah saw) berkata: "Rasulullahg .saw. bersabda; "Dua golongan dari umatku pasti akan dibebaskan Allah dari api neraka . Golongan yang turut dalam perang India dan golongan yang pada akhir zaman turut bersama Nabi isa as.


Surah At-Taubah, 41:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 7 June 2023

0 Arafah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Surah Aal-e-Imran, 97


Maksudnya : '"Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan Ats Tsauri dari Bukhair bin Atha' dari Abdurrahman, Ya'mar, ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda : "Haji itu wuquf di Arafah, haji itu wuquf di Arafah, haji itu wuquf di Arafah, tinggal di Mina selama tiga hari, barang siapa yang ingin cepat pulang (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan dari kepulangannya dari dua hari itu), maka tiada dosa pula baginya. Dan barang siapa menemui waktu di Arafah sebelum terbit fajar, maka ia tetap menemui waktu haji". Ibnu Abi Umar berkata : Sulyan bin Ayainah berkata : Hadis inilah yang paling baik yang diriwayatkan As Tsauri. Hadis ini hasan sahih.Syu'bah meriwayatkan hadis ini dari Bukhair bin Atha' dan saya tidak mengetahui hadis ini, kecuali dari hadisnya Bukhair bin Atha'.

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 4058.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Tuesday 23 May 2023

0 Haji

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Surah Al-Baqara, 128


Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; mewartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Gharazah, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, bahawasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang berkata: "Labbaik 'an Syubrumah (Yakni, aku berhaji untuk Syubrumah.". Maka Rasulullah saw. bertanya: "Siapa Syubrumah itu?" Dia menjawab: "Dia adalah kerabatku". Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah haji?" "Belum". Jawabnya. Beliau berkata: "Jika demikian, jadikanlah haji ini untuk dirimu, kemudian hajikan Syubrumah".

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 3. Hadis Nombor 2903.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 11 May 2023

0 Jangan Berlebihan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?,

Surah Al-Furqan, 7


Dari Anas r.a., katanya: "Beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya kepada para isteri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Setelah mendapat jawapan, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan pernah kahwin!" Sebahagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Yang lain berkata pula, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi saw. serta-merta memuji dan menyanjung Allah swt. lalu beliau bersabda: "Bagaimanalah cara berfikir mereka, sehingga mereka berujar begini dan begitu. Padahal aku sendiri solat, tidur, puasa, berbuka, dan bahkan aku menikah. Siapa yang benci kepada cara hidup (sunnah)ku maka dia tidak termasuk golonganku."

Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1320.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Thursday 4 May 2023

0 Inilah Caranya Mendapatkanya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).

Surah Az-Zukhruf, 86


Dari Ibnu Abbas katanya: "Pada suatu kali kaum fakir datang pada Rasulullah saw, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya solat seperti kami dan berpuasa seperti kami. Sedangkan mereka mempunyai kelebihan harta yang dapat dipakai bersedekah dan berinfaq, sehingga kami kalah dengan mereka". Jawab Nabi saw: "Jika sehabis solat, maka bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali dan tahlil 10 kali. Dengan itu kalian dapat mengejar mereka yang mendahului kalian dan dapat pula mengungguli mereka yang datang setelah kalian."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 2. Hadis Nombor 1326


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Sunday 30 April 2023

0 Kembali Kepada Tauhid

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Surah Az-Zukhruf, 28


Dari Abu Hurairah r .a., katanya: "Sahabatku (iaitu Rasulullah saw.) berwasiat kepada ku tiga perkara: (a) puasa tiga hari setiap bulan. (b) solat dhuha dua rakaat. (e) solat witir sebelum tidur."

Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0688.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 25 April 2023

0 Tiga Hari

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

Surah Al-Anbiya, 92


Dari Anas bin Siriin katanya: "Aku pernah mendengar dari Abdul Malik bin Abil Minhal diberitahu oleh ayahnya bahawasanya Nabi saw pernah menyuruh orang untuk melakukan puasa tiga hari dalam sebulan, iaitu di hari-hari putih. Sabda beliau: "Berpuasa di hari-hari putih pahalanya sama dengan berpuasa satu bulan penuh".

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 2. Hadis Nombor 2390.


Kata Anas ibnu Siriin: "Aku pernah diberitahu oleh Abdul Malik ibnu Qudaamah ibnu Milhan dari ayahnya: "Rasulullah saw menyuruh kami untuk melakukan puasa di hari-hari putih, iaitu pada hari-hari ketiga belas, keempat belas dan kelima belas."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 2. Hadis Nombor 2391


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Sunday 23 April 2023

0 Tidak Solat Sebelum Dan Selepas

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


... Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Surah An-Noor, 31


Diceritakan dari Ibnu Abbas r.a., bahawa Nabi saw. melakukan solat 'Idul Fitri, dua rakaat. Beliau tidak solat sebelum atau sesudahnya. Kemudian beliau pergi ke tempat para wanita bersama Bilal. Beliau menyuruh mereka bersedekah. Maka mereka bersedekah, ada yang menyedekahkan antingnya, dan ada pula yang menyedekahkan kalungnya."

Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0517.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSaturday 22 April 2023

0 Syawal

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Surah Al-Baqara, 189

Dari Anas r.a. katanya: "Biasanya Rasulullah saw. sebelum pergi solat idul fitri, lebih dahulu beliau memakan buah kurma beberapa butir."
Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0512.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 19 April 2023

0 Puasa & Carilah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Surah Al-Baqara, 187


Dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw. bersabda: "Carilah malam Qadar itu pada sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan. Malam Qadar ia berada pada hari kesembilan, tujuh atau lima yang akhir (dari bulan itu)'"

Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0995.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Thursday 30 March 2023

0 Demi Masa

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Demi masa.

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Surah Al-Asr, 1-3


Dalam suatu riwayat: "Maka kami diperintahkan mengqadak puasa, tidak diperintahkan mengqadak solat". Hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasaai.

Hadis Sunan Abu-Daud Jilid 1. Hadis Nombor 0256


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Monday 27 March 2023

0 Doa Yang Sebenar

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Surah Al-Baqara, 185


Daripada Ibn Umar RA berkata, bahawa Nabi SAW apabila hendak berbuka, Baginda SAW membaca (doa):

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahabazh zhomau wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Alah."

Maksudnya: “Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkam pahala insyaAllah”. 

Riwayat Abu Daud (2357)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Friday 24 March 2023

0 Yang Membalas

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Surah Al-Baqara, 184


Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap amal Ibnu Adam itu akan dilipatkan- pahalanya- : Satu kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali yang semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Subhaanah berfirman: Kecuali puasa. Karena puasa itu untuk-Ku, maka Aku sendirilah yang akan membalasnya".

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 3823


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 22 March 2023

0 UntukNya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Surah Al-Baqara, 183


Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap amal-kebajikan Bani Adam (baca: manusia) itu dilipat gandakan. Perbuatan baik -dilipatkan dengan 10 (sepuluh) kelipatannya, sampai 700 (tujuh ratus) ganda, sampai -beberapa kali lipat yang dikehendaki Allah. Allah berkata: "Kecuali puasa. Sebab puasa adalah untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan "keperluan biologinya dan makanannya kerana Aku. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan: (1). Kegembiraan ketika berbuka, (2). Kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Dan sungguh berubahnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih baik bagi Allah daripada bau/aroma misik -minyak wangi-".

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1638.

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Monday 20 March 2023

0 Menjawab Soalan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.

Surah Ibrahim, 27


Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar; mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; mewartakan kepada kami Syu'bah, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sa'ad bin 'Ubaidab, dan AlBarra-bin 'Azib, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh". Al-Barra berkata: "Ayat ini turun perihal adzab kubur. Penghuni kubur akan ditanya: Siapakah Rab (Tuhan)mu?" Maka- -orang beriman tersebut- menjawab: "Tuhanku adalah Allah, dan Nabiku adalah Muhammad". Dan itulah -maksud- firman Allah pada surat ke 14 ayat 27, yang ertinya: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akherat.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 4269.


```-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.```


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Thursday 16 March 2023

0 Iman ?

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.” 

Surah An-Nisa, 137


Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Imam itu mempunyai tujuh puluh cabang lebib; seutama-utamanya iman ialah mengucapkan kalimat 'Laa ilaaha illallah', dan serendah-rendahnya ialah menyingkirkan aral dari suatu jalan. Adapun rasa malu adalah salah satu cabang dari iman."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 5. Hadis Nombor 4849

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 14 March 2023

0 Telah Kami Lalaikan

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Surah Al-Kahf, 28


Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. berdiri ketika Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar menurunkan ayat yang ertinya: "Dan berilah peringatan kepada kaum keluarga engkau terdekat!" Lalu beliau bersabda: "Hai kaum Quraisy! (atau perkataan yang serupa dengan itu), Tebuslah dirimu! Saya tiada dapat menolongmu barang sedikit pun dari seksa Tuhan. Hai Bani Abdi Manaf! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun. Hai Abbas anak Abdul Muthalib! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan. "Hai Safiah, bibi Rasulullah! Saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad! Mintalah kepada saya harta dan saya tiada boleh menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan!"

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1261.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Saturday 11 March 2023

0 Lelaki & Perempuan Yang Beruntung

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


... laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Surah Al-Ahzab, 35


Abu Abdullah Muhammad bin Abu Tsalaj Al-Bagdadi, teman Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah bin Hathib memberitahukan kepada kami, dari Abdillah bin Dinar, dari Ibnu Umar berkata :"Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu memperbanyak perkataan tanpa ingat kepada Allah, kerana sesungguhnya, banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah itu mengeraskan hati dan sesungguhnya orang yang paling dijauhi oleh Allah adalah hati yang keras".

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 2523.


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Tuesday 7 March 2023

0 Kalimat Terindah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Surah Al-Baqara, 152


Menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Musayyab bahawa Asu Hurairah mengkhabarkannya, bahawasanya Rasulullah saw. bersabda: "Saya diperintahkan supaya memerangi orang-orang, hingga mereka mahu mengucapkan kaliamat Tauhid "Laa illaaha illallah". Barang siapa telah mahu mengucapkan kalimah Tauhid tersebut, bererti ia lelah menyelamatkan jiwa dan hartanya dari pedangku, terkecuali dengan hak Islam sedangkan hisabnya terserah pada Allah."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2955


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Saturday 4 March 2023

0 Walau Ketika Berdiri Duduk Dan Baring

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.

Surah An-Nisa, 103


Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. sabdanya: "Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai para malaikat yang bertugas keliling mencari-cari majlis zikir. Bila mereka telah menemukannya, lalu mereka duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sedang zikir, memanggil teman-temannya, berkerumun mengitari orang-orang yang sedang zikir itu dengan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi ruangan antara mereka dengan langit dunia. Apabila majlis telah bubar, para malaikat naik kembali ke langit. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, - padahal Allah Maha Tahu perbuatan mereka - "Kalian datang dari mana?" Jawab mereka, "Kami baru kembali memeriksa hamba-hamba-Mu di bumi. Mereka tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan memohon kepada-Mu." Tanya: "Apa yang dimohon mereka kepadaKu?" Jawab : "Mereka memohon syurga kepada-Mu." Tanya: "Pernahkah mereka menampak syurga-Ku?" Jawab : "Tidak'" Firman Allah, "Apalagi kalau mereka menampak syurgaKu!" Kata para malaikat, "Mereka juga memohon kebebasan." Tanya: "Mohon bebas dari apa?" Jawab: "Mohon bebas dari neraka." Tanya: "Pernahkah mereka menampak nerakaKu?" Jawab: "Tidak." Firman Allah Ta'ala: "Apalagi kalau mereka nampak nerakaKu!" Kata para malaikat: "Mereka juga memohon ampun kepadaMu." Jawab: "Aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta membebaskan mereka dari apa yang mereka takuti." Kemudian para malaikat berkata: "Di antara mereka terdapat seorang hamba yang penuh dosa. Dia lalu di majlis itu lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir." Firman Allah: "Orang itu pun Kuampuni, begitu pula setiap orang yang terlibat dalam majlis zikir itu tidak ada yang celaka."

Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2311.


-Pelihara solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

https://t.me/dakwahakhir

Wednesday 1 March 2023

0 Lazimkan MengingatiNya

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Surah Al-Ahzab, 41


Daripada Abu al-Darda’ RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

“Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu akan sebaik-baik amalan? Kata Makki: Ia adalah sebaik-baik penyucian di sisi Tuhan kamu dan yang mengangkat darjat kamu dengan begitu tinggi. Dan ia lebih baik daripada kamu memberikan emas dan duit. Ia juga jauh lebih baik daripada kamu apabila berhadapan dengan musuh kamu dengan kamu memancung leher-leher mereka dan mereka memancung lehermu. Para sahabat berkata: Apakah perkara itu (kami ingin mengetahuinya) wahai Rasulullah! Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Zikir kepada Allah Azza Wa Jalla.”

Riwayat Ahmad (27102) Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai sanad hadith ini adalah sahih


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Saturday 25 February 2023

0 Harus Mengingati

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Surah Al-Isra, 44


Daripada Abu Musa RA, bahawa Nabi SAW bersabda: “Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati.” Riwayat al-Bukhari (6407)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal. 


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir

Wednesday 15 February 2023

0 Jangan Pernah Jemu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Alaq, 6-8

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

karena dia melihat dirinya serba cukup.

Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).


Surah Al-Baqara, 186

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.


Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda :

Hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah SWT segala hajatnya, hatta jika ingin meminta garam atau tali kasutnya apabila ia terputus.

Jami’ Tirmizi (3604)


-paksalah agar sentiasa dapat mengingati Allah, dalam perkara wajib dan sunat.

Kerana nafsu umarah tidak pernah jemu mengajak kita kufur kepada Allah.

Kuncinya ikhlas pada setiap amal.


لا إله إلا الله محمد رسول الله

Sentiasa di dalam hati dan peliharalah solat fardhu.


https://t.me/dakwahakhir

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates